Tag Archives: Server IBM S824

IBM Power System S824

Máy chủ công nghệ mở cho những hiểu biết nhanh hơn từ dữ liệu Điểm nổi bật Hợp nhất của UNIX, IBM i và Linux khối lượng công việc và lý tưởng cho các máy chủ ứng dụng ảo hóa Ứng dụng phân tích và nhỏ đến kích cỡ trung cơ sở dữ liệu có […]